1. príklady a riešenia
 2. praktické návody
 3. rýchlo a jednoducho

stav prístupnosti v Slovenskej republike
Aká je prístupnosť Vašej webovej stránky?

K problematike prístupnosti neexistuje jednoznačné a univerzálne stanovisko ako presne musí byť webová stránka koncipovaná.
V tejto súvislosti dokonca existujú protichodné a de facto pravdivé tvrdenia:
Aj v prípade splnenia všetkých pravidiel prístupnosti môže vzniknúť situácia, kedy webová stránka obsahuje problematické riešenie, prípadne úplne neprístupné riešenie. (Nejedná sa dokonca o hypotetický príklad. V minulosti sme analyzovali webové stránky, ktoré napriek technickému splneniu pravidiel boli v kolízii s nastavením hlasového syntetizéra u nevidiacich používateľov).
Rovnako existuje mnoho webových portálov, ktoré napriek porušovaniu zásadných pravidiel prístupnosti sa pri praktickom používaní ukázali pre znevýhodnených používateľov ako bezproblémové (Napríklad používanie nedefinovaných rámcov, kód s množstvom syntaktických chýb a pod.).

4 frekventované omyly v prístupnosti

Rigidné hodnotenie a preceňovanie pravidiel

Vstúpením zákona do platnosti, ktorý vytvoril priestor pre udeľovanie sankcií sa výrazne zvyšuje počet webových poradcov, ktorý analyzujú a poukazujú na nedostatky webových stránok. Tieto iniciatívy hodnotíme jednak pozitívne z dôvodu zvyšovaniu osvety no zároveň konštatujeme, že sa z pravidla jedná samoúčelné testy bez samotnej podstaty významu prístupnosti. Do popredia sa dostávajú pokuty, či striktné hodnotenie a znevýhodnený používateľ je v pozícii vedľajšej premennej.
Príkladom zmeny prístupu je úplne ignorovanie problematiky prístupnosti do roku 2006 (až na niekoľko výnimiek ako napr.: Webring.sk, Inet.sk), resp. pred schválením zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a stanovením sankcií.

Prístupnosť je len o nevidiacich, je ich málo a náš web nenavštevujú

Redukovanie problematiky prístupnosti iba na skupinu nevidiacich používateľov predstavuje bežný a zároveň skreslený názor. Prístupnosť predstavuje komplexný rámec, ktorý rovnako zahŕňa používateľov bez sluchového vnímania, seniorov, používateľov s narušenou motorikou, používateľov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami, používateľov s pomalým pripojením na internet atď.

Za prístupnosť sa musí platiť

Prístupnosť nie je o financiách, prístupnosť je o riešeniach.
Nebagatelizujeme finančný aspekt, pretože predstavujú prostriedok k dosiahnutiu cieľa, avšak samotná prístupnosť je súčasťou procesu, ktorý ho pri správnom fungovaní nezaťažuje časovo ani technologicky.

Prístupnosť zaručí iba certifikovaná a fundovaná kontrola

Prístupnosť nevyžaduje vždy špeciálne a nákladné opatrenia. Prístupnosť je predovšetkým o ľuďoch a pre ľudí. Problematika sa týka každého webu a prístupné riešenia môže relevantne implementovať ktorýkoľvek autor webových stránok.
Certifikovaná kontrola nám však umožní získať a odborne preskúmať jednotlivé aspekty problematiky a tiež možnosť flexibilne reflektovať dynamický vývoj a význam technológií za účelom zapracovania vhodných opatrení v procese informatizácie spoločnosti.

Ako postupovať keď chcete zistiť prístupnosť Vašej webovej stránky?

 • najpohodlnejší spôsob je nechať si webové stránky otestovať:
  • nevýhodou uvedeného postupu je, že niektoré zistenia (chyby uvedené v protokole) môžete spochybňovať, prípadne im presne neporozumieť, rovnako ako celému komplexu problematiky,
   nevýhodou môže byť rovnako cena;
  • výhodou je rýchlosť a zistenie konkrétnych problémov na webovom sídle.
 • vzdelávajte sa (využiť môžete bohaté elektronické zdroja, pričom rovnako odporúčame knihu: „Tvoříme přístupné webové stránky" od Davida Špinara):
  • nevýhodou sú samotné časové nároky, ktoré štúdium vyžaduje,
  • výhodou je získanie znalostí a porozumeniu problematiky.
 • škoľte sa a kooperujte:
  • nevýhodou sú obecne vyššie časové nároky a cena (školenie nemôže zaručiť získanie úplných kompetencií, rovnako je dôležité následné vzdelávanie),
  • výhodou je získanie efektívnych techník, zručností a vedomostí o celej šírke problematiky.
 • diskutujte, zúčastňujte sa seminárov a konferencií.

Obzvlášť prínosná je tiež spolupráca so znevýhodnenými používateľmi.

Kde sa o problematike prístupnosti môžem dozvedieť viac?

V tejto súvislosti dávame do pozornosti nasledovnú rozsiahlu štúdiu vypracovanú vzhľadom k podmienkam prístupnosti v SR: