1. príklady a riešenia
 2. praktické návody
 3. rýchlo a jednoducho

otestujte si webové stránky
Monitorovanie prístupnosti webových stránok v Slovenskej republike

Rating prístupnosti

Rating prístupnosti vyjadruje výslednú úroveň prístupnosti v nadväznosti na povinné požiadavky pre prístupnosť v podmienkach Slovenskej republiky.

Najvyšší rating prístupnosti je hodnota 100%, ktorá predstavuje splnenie všetkých povinných bodov v plnom rozsahu a komplexné zabezpečenie prístupnosti webového sídla.

Na základe percentuálneho vyjadrenia ratingu prístupnosti sme vypracovali hodnotiacu škálu, ktorá člení webové sídla na nasledovné úrovne prístupnosti (v zátvorkách sú uvedené hodnoty ratingu prístupnosti):

 • najvyššia úroveň prístupnosti (100 % - 96%)
 • vysoká úroveň prístupnosti (95 % - 90 %)
 • stredná úroveň prístupnosti (89 % - 78 %)
 • znížená úroveň prístupnosti (77 % - 67 %)
 • nízka úroveň prístupnosti (66% - 55%)
 • veľmi nízka úroveň prístupnosti (54 % a menej)

Uvedená škála ako aj rating prístupnosti má predovšetkým informatívny charakter s cieľom umožniť širšej verejnosti rýchlejšiu a zrozumiteľnú orientáciu v danej problematike.
V samotnom procese zovšeobecňovania a šírenia výsledkov treba postupovať opatrne a vždy s ohľadom na konkrétne nedostatky.

Poznámka:

Metodika výpočtu ratingu prístupnosti bola vypracovaná vzhľadom k povinným požiadavkám pre prístupnosť v SR. Používané škály pre hodnotenie jednotlivých štandardov prístupnosti (udeľovanie tzv. „trestných bodov“ vzhľadom na závažnosť porušenia) reflektujú potreby jednotlivých skupín znevýhodnených používateľov v SR s vyšším akcentom na skupinu používateľov s ťažkým zrakovým a s telesným postihnutím.

Metodika

Metodika hodnotenia prístupnosti webových stránok bola vypracovaná pre jednotlivé povinné body. Kontrolná tabuľka obsahuje informácie o prehľade dodržiavania povinných štandardov prístupnosti webových stránok (§ 14) v rámci rozčlenenej automatizovanej a zlúčenej manuálnej a automatizovanej formy testovania podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Systém hodnotenia jednotlivých pravidiel prístupnosti možno definovať nasledovne:

 • „Výrazné porušenie“ je porušenie, ktoré neumožňuje prístup k informáciám pre znevýhodnených používateľov v rovnakom rozsahu a kvalite ako pre používateľov bez znevýhodnenia. Praktická prístupnosť je narušená a zreteľná.
 • „Mierne porušenie“ je také porušenie, ktoré nemá zásadný vplyv na praktickú prístupnosť. Zpravidla sa jedná o technické nedostatky porušenia štandardu bez významného narušenia prístupnosti k informáciám.
 • „Ohrozenie prístupnosti“ uvádzame v prípade, že štandard (hodnotený bod) vyhovuje jeho zneniu, avšak vzhľadom ku konkrétnemu použitiu je potrebné odporučiť, prípadne poukázať aj na ďalšie možnosti (aspekty) riešenia. Rovnako týmto spôsobom môžeme poukázať na niektoré sporné východiská pri hodnotení prístupnosti.
 • Záver hodnotenia „vyhovuje“ predstavuje splnenie monitorovaného bodu resp. nezistenie rozporu.

Realizované monitorovania Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 • 2007II: 01.12 2007 - 31.12 20007 (200 webových sídiel)
 • 2008I: 01. 07 2008 – 31. 08 2008 (300 webových sídiel)
 • 2008II: 01. 12 2008 – 31. 12 2008 (150 webových sídiel)
 • 2009I: 01. 01 2009 – 31. 01 2009 (150 webových sídiel)

Testovanie prístupnosti v rámci súťaže Zlatý erb

 • 2006: 50 webových sídiel
 • 2007: 75 webových sídiel
 • 2008: 81 webových sídiel

Analýzy a testovania prístupnosti pre individuálnych záujemcov

 • 2006: 11 webových sídiel
 • 2007: 16 webových sídiel
 • 2008: 14 webových sídiel
 • 2009: 5 webových sídiel