1. ponúkame skúsenosti
  2. stanovisko používateľa
  3. konzultácie a školenia

povinné pravidlá prístupnosti
Pokuty za „neprístupnosť“ klesli o tisíce EUR

Zákonom č. 570 z 1. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v rámci Čl. I číslo 23 uvádzajú zmeny pre § 10 odsek 1, písmeno b nasledovne: „(1) Ministerstvo uloží pokutu od 2 000 eur do 25 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. d), e) a i) a ostatným povinným osobám, ak porušia povinnosti ustanovené v § 3 ods. 6 písm. a) až c) a v § 5 ods. 3 písm. a) a b). Uvedením znením sa mení pôvodná výška pokút z 500 000 Sk (16596,96 Eur) do 1 000 000 Sk (33193,92 Eur).
Z uvedeného vyplýva, že výška najnižšej pokuty pre zodpovedné osoby za neprístupné elektronické prostredie webových stránok klesla po novelizácií zákona o viac ako 14 500 Eur.