1. ponúkame skúsenosti
  2. stanovisko používateľa
  3. konzultácie a školenia

povinné pravidlá prístupnosti
POZOR: Právna norma pre prístupnosť sa bude meniť

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania už v poradí druhú novelu výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Medzirezortné pripomienkové konanie prebiehalo od 5. do 25. marca 2010.

Súčasný návrh má znenie:
V § 14 sa za slovo „7.4,“ vkladajú slová „8.2, 8.3,“, za slovo „12.4,“ sa vkladajú slová „12.5, 13.1, 13.3 písm. a),“, za slovo „13. 6,“ sa vkladá slovo „13.11,“ a za slovo „13.14,“ sa vkladá slovo „13.15,“.

Tieto zmeny sú uvedené v prílohe č. 1 „Štandardy prístupnosti webových stránok". Všetky navrhnuté zmeny sú koncipované tak, aby smerovali k harmonizácii s dokumentom WCAG 2.0.
Tento proces však nemožno považovať za úplne uzavretý, pretože ďalším krokom musí byť rozpracovaný dokument, ktorý bude zapracovaný aj do zákona pre oblasti prístupnosti dynamických webových aplikácií v nadväznosti na dokument (WAI-ARIA).

Viac informácií o prístupnosti Rich Internet Applications.

Aké zmeny nás čakajú?

Ovládateľnosť z klávesnice

8.2 Poskytuje sa jednotný a jednoznačný mechanizmus ovládania z klávesnice.
8.2.1 Všetky funkcie obsahu ako aj všetky položky a aktívne prvky na webovej stránke je možné obsluhovať a riadiť prostredníctvom klávesnice.
8.2.2 Ak je presun na určitý prvok vykonatelný prostredníctvom klávesnice, je vykonatelný aj presun z daného prvku. Ak sú k tomuto presunu potrebné iné klávesy ako tabulátor s nezmenenou funkciou, šípky a podobne, je používateľ poučený o spôsobe presunu aktívneho zamerania mimo daného prvku.

8.3 Poskytuje sa viditeľné zameranie kurzora.
8.3.1 Pre každé používateľské rozhranie ovládané z klávesnice sa poskytuje viditeľné zameranie kurzora a to najmä pre identifikáciu aktívneho zamerania navigačných prvkov.

Inteligentné formuláre

12.5 Pri manuálnom vypĺňaní formulárových prvkov sa overuje správnosť obsahu.
12.5.1 Ak je pri zadávaní textu alebo iného obsahu do príslušného vypĺňateľného prvku automaticky zistená chyba, chybná položka sa zreteľne označí a chyba je používateľovi popísaná vo forme textu.

Názvy stránok

13.15 Webová stránka má zmysluplný názov, ktorý vystihuje jej obsah a účel.
13.15.1 V HTML obsahuje prvok <title> v časti <head> výstižný názov konkrétnej webovej stránky, ktorý popisuje jeho obsah, zmysel alebo funkcionalitu, a to aj v súlade s celým webovým sídlom.